Referater af generalforsamling

Referat af generalforsamling 24.03.2011

Generalforsamling ABK 91.

Dato: 24.03.2011

Deltagere:  Inge – Jesper - Anni – Poul Anker – Ruth - Tina – Mia – Ken - Thomas R – Britt – Ulrik – Poul – Ronni – Thomas Ref. – Jørgen - Britta – Gert - Michael – Henning – Sv. Aage -Tomas – Jakob – Lone V - Claus C

Referent: Claus C

Dagsorden:

1.                          Valg af dirigent

2.                          Aflæggelse af beretning

3.                          Forelæggelse af regnskab

4.                          Indkomne forslag

5.                          Fastsættelse af kontingent

6.                          Valg til bestyrelse (På valg er: Michael, Henning, Tomas)

7.                          Valg af suppleanter til bestyrelsen (Mia, Ruth)

8.                          Valg af revisor og revisorsuppleant (Jørgen, John R)

9.                          Eventuelt

1.

Claus C bød velkommen og foreslog Britt som dirigent. Britt modtog og takkede for valget. Britt tilkendegav at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med opslag 3 uger før, og gav herefter ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning.

2.

Beretningen indeholdt i år en redegørelse af aktiviteterne i  ungdoms-, motions- og turneringsafdelingen samt lidt om fremtiden. Medlemstallet er stærkt reduceret fra ca. 130 til 92 medlemmer. Juleafslutning og klubmesterskaberne samt formandens afgang blev også berørt. Uddeling af årets vandrepokal, årets ungdomsspiller og kammerat fandt også plads i beretningen. Beretningen blev godkendt af en enig generalforsamling.

3.

Michael fremlagde regnskabet der i år gav et lille underskud dog mindre end forventet. Vi forventer et underskud næste sæson, da medlemstallet også forventes noget lavere. Der arbejdes med forskellige løsninger for at få tallet op og derved også resultat for næste år. Regnskabet blev godkendt.

4.

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring under paragraf 3, 4 og 6, hvilket blev fremlagt under pkt. 5 og godkendt af en enig generalforsamling

5.

Kontingentet foreslog bestyrelsen skulle være uændret. Dette forslag blev vedtaget.

6.

Valget til bestyrelsen så ud som følger: Claus havde valgt at trække sig fra bestyrelsen og derved skulle der vælges en ny. Bestyrelsen foreslog Lone V. der enstemmigt blev valgt Henning – modtager genvalg Michael – modtager genvalg Tomas  -  modtager genvalg Henning, Michael og Tomas modtog genvalg.

7.

Valg af suppleanter så ud som følger Mia – modtager genvalg Ruth – modtager genvalg Begge blev genvalg af en enig generalforsamling

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant så ud som følger John R – modtager genvalg Jørgen – modtager genvalg som revisor Jørgen og John R modtog genvalget

9.

Michael tog ordet og takkede vores halbestyrer Poul Anker for mange gode timer og en fantastisk hjælp gennem årene, samt en tak til den netop afgåede formand for godt samarbejde med ønsket om alt godt fremover. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse og forsamlingen for ro og orden, og takkede alle for nogle fantastiske oplevelser, og ønskede klubben og bestyrelsen held og lykke fremover.

Referat af generalforsamling 25.03.2010

Generalforsamling ABK 91.

Dato: 25.03.2010

Deltagere:  Jytte – Anni – Poul Anker – Ruth - Tina – Mia – Thomas R – Britt – Ulrik – Kurt – Niels – Ronni – Thomas Ref. – Britta – Gert - Michael – Henning – Tomas – Jakob – John R - Claus C

Referent: Claus C

Dagsorden:

1.                          Valg af dirigent

2.                          Aflæggelse af beretning

3.                          Forelæggelse af regnskab

4.                          Indkomne forslag

5.                          Fastsættelse af kontingent

6.                          Valg til bestyrelse (På valg er: Lars, Jakob og Claus)

7.                          Valg af suppleanter til bestyrelsen (Jytte, Mia)

8.                          Valg af revisor og revisorsuppleant (Jørgen, John R)

9.                          Eventuelt

1.

Claus C bød velkommen og foreslog Britta Refsgaard som dirigent. Britta modtog og takkede for valget. Britta tilkendegav at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med opslag 3 uger før, og gav herefter ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning.

2.

Beretningen indeholdt i år en redegørelse af aktiviteterne i  ungdoms-, motions- og turneringsafdelingen. Medlemstallet er stabilt på ca. 130. ABK’s hjemmeside, juleafslutning og klubmesterskaberne blev også berørt. Uddeling af årets vandrepokal, årets ungdomsspiller og kammerat fandt også plads i beretningen. Beretningen blev godkendt af en enig bestyrelse.

3.

Michael fremlagde regnskabet der i år gav et underskud men det var varslet. Vi forventer et positivt resultat for næste år. Regnskabet blev godkendt.

4.

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring for kontingent, hvilket blev fremlagt under pkt. 5

5.

Kontingentet foreslog bestyrelsen hævet for turneringsspillere til kr. 500, motion og ungdom uændret. Dette forslag blev vedtaget.

6.

Valget til bestyrelsen så ud som følger Lars– ønsker ikke genvalg Jakob – modtager genvalg Claus  -  modtager genvalg Jakob og Claus modtog genvalg Bestyrelsen foreslog Ulrik Kjær-Jørgensen som kandidat til bestyrelsen, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

7.

Valg af suppleanter så ud som følger Jytte – modtager ikke genvalg Mia – modtager genvalg Mia modtog genvalget og rykkede frem som 1 suppleant Ruth stillede op og blev valgt som 2. Suppleant

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant så ud som følger John R – modtager genvalg Jørgen – modtager genvalg som revisor Jørgen og John R modtog genvalget

9.

Ingen punkter under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse og forsamlingen for ro og orden, og glædede sig til at se alle i den kommende sæson.

Referat af generalforsamling 26.03.2009

Generalforsamling ABK 91.

Dato: 26.03.2009

Deltagere:   Jytte – Anni – Claus M – Tina – Kell – Mia – Sv. Aage – Britt – Ulrik – Jan – Kurt – Poul – Niels – Ronni – Thomas – Britta -Michael – Lars – Anders – Henning – Tomas – Jakob – Claus C

Referent: Claus C

Dagsorden:

1.                          Valg af dirigent

2.                          Aflæggelse af beretning

3.                          Forelæggelse af regnskab

4.                          Indkomne forslag

5.                          Fastsættelse af kontingent

6.                          Valg til bestyrelse (På valg er: Anders, Tomas, Henning, Michael)

7.                          Valg af suppleanter til bestyrelsen (Jakob, Jytte)

8.                          Valg af revisor og revisorsuppleant (Otto, Jørgen)

9.                          Eventuelt

1.

Claus C bød velkommen og foreslog Kell Eriksen som dirigent. Kell modtog og takkede for valget. Kell gav straks ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning.

2.

Beretningen indeholdt i år positive tiltag i ungdomsafdelingen der nu igen er på højde med de bedste år i klubben. ABK’s hjemmeside, vores store motionsafdeling, juleafslutning og klubmesterskaberne blev også berørt. Desværre bød beretningen også på negative oplevelser bl.a. med DGI og et arrangement med Søndermarksskolen der stort set gik i vasken. Uddeling af årets vandrepokal, årets ungdomsspiller og kammerat. Beretningen blev godkendt af en enig bestyrelse

3.

Michael fremlagde regnskabet der i år balancerede på nullet. Vi forventer et lignende resultat for næste år. Regnskabet blev godkendt.

4.

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring for uddeling af vandrepokalen, hvilket blev vedtaget.

5.

Kontingentet foreslog bestyrelsen uændret hvilket også blev vedtaget.

6.

Valget til bestyrelsen så ud som følger Anders – ønsker ikke genvalg da han er rejst fra byen Michael – modtager genvalg Tomas  -  modtager genvalg Henning - modtager genvalg Michael, Tomas og Henning modtog genvalg Bestyrelsen foreslog Gert Jørgensen som kandidat til bestyrelsen, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

7.

Valg af suppleanter så ud som følger Jakob – modtager ikke genvalg Jytte – modtager genvalg Jytte modtog genvalg og rykkede frem som 1 suppleant Anni stillede op og blev valgt som 2. suppleant

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant så ud som følger Otto – modtager ikke genvalg Jørgen – modtager genvalg som revisor Jørgen modtog genvalg John R. stillede op og blev valgt som revisorsuppleant

9.

Ingen punkter under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse og forsamlingen for ro og orden.